Alumni

Batch of 2021-2023

Batch of 2020-2022

Batch of 2019-2021

Batch of 2018-2020

Second Row (Lto R): Anadi Saxena, Pramod Rajendran, Prathamesh Wadekar, Yash Pratap Singh, Narendra Bandaru, Saurabh Verma, Vamshi Krishnamohan Neela, Sagar Phadke Atri Prashant, Aditya Saxena 

Front Row (L to R): Ayush Jain, Kanika, Akshika Joshi, Debina Das, Prerna Jain, Nausheen Akhtar, Tanya Mittal, Venu Madhav Annavarapu